23 kwietnia 2021

Zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami rządu hotele nie mogą obecnie świadczyć swoich usług. Jednak istnieje cała grupa wyjątków, które pozwalają na to, by przyjechać do Kazimierza Dolnego i skorzystać z usług Król Kazimierz Hotel & SPA. Kogo dotyczy taka możliwość? Sprawdź, czytając dzisiejszy artykuł.

Zacznijmy od tego, że, by móc skorzystać z usług hotelowych w okresie pandemii, należy podpisać stosowane oświadczenie. Osoba deklaruje w nim, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miała objawów, które mogłyby wskazywać na koronawirusa. Nie ma też nałożonego na siebie obowiązku kwarantanny, ani nie wykorzystuje pobytu w hotelu do przebycia izolacji wnikającej z podejrzenia zakażenia. 

Te trzy kwestie stanowią konieczny wymóg, by móc skorzystać z usług hotelowych np. w Król Kazimierz hotel & SPA. Ale to nie wszystko. Przebywać w hotelach mogą jedynie osoby spełniające określone funkcje. Oto wykaz uprawnionych.

Osoby, które mogą nocować w hotelach (stan na 21 kwietnia 2021):

 • zamiejscowi pracownicy firm, którzy korzystają z noclegów robotniczych na podstawie umowy o świadczeniu usług noclegowych w zakresie funkcjonowania hotelu robotniczego
 • pracownicy medyczni
 • piloci i członkowie załogi statku powietrznego
 • pracownicy statków, morskich platform wydobywczych/wiertniczych nieposiadający zatrudnienia na umowę o pracę
 • kierowcy, którzy realizują transport drogowy
 • członkowie obsady pociągu oraz pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego
 • osoby pracujące u zarządcy infrastruktury kolejowej oraz na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego
 • osoby pracujące w ramach realizacji inwestycji celu publicznego
 • pracownicy podmiotów zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne lub paliwa
 • pacjenci i opiekunowie pacjentów, którzy przebywają w danym miejscu by uzyskać świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą
 • funkcjonariusze i żołnierze: Sił Zbrojnych RP/Policji/Straży Granicznej/ABW/Agencji Wywiadu/CBA/Służby Wywiadu Wojskowego/Służby Kontrwywiadu Wojskowego/Służby Celno-Skarbowej/Państwowej Straży Pożarnej/Służby Ochrony Państwa/
 • Służby Więziennej/Inspekcji Ruchu Drogowego/Straży Ochrony Kolei
 • osoby wykonujące prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących, a także inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz inwestycji w sektorze naftowym
 • zawodnicy, trenerzy, członkowie sztabu szkoleniowego przebywający na zgrupowaniu lub będący w czasie współzawodnictwa sportowego
 • osoby zdające egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, egzamin ósmoklasisty lub maturalny oraz opiekunowie zdającego lub osoby uczestniczące w organizacji i przeprowadzaniu takich egzaminów
 • pełnomocnicy procesowi, obrońcy i pełnomocnicy stron, strony postępowania karnego, cywilnego i sądowo-organizacyjnego, przedstawiciele ustawowi, biegli, tłumacze sądowi, podczas gdy wczoraj/dziś/jutro odbywa się posiedzenie sądu
 • członkowie misji dyplomatycznej/urzędu konsularnego/przedstawiciele organizacji międzynarodowej/rodzina członka jw./osoby posiadające paszport dyplomatyczny, wykonujący oficjalną funkcję
 • członkowie misji dyplomatycznych, urzędu konsularnego, przedstawiciele organizacji międzynarodowej oraz rodzina tych członków
 • żołnierze wojsk sojuszniczych czasowo przebywający na terenie RP
 • pracownicy cywilni Sił Zbrojnych/Policji/Straży Granicznej/ABW/Agencji Wywiadu/CBA/ Służby Wywiadu Wojskowego/ Służby Kontrwywiadu Wojskowego/Krajowej Administracji Skarbowej/ Państwowej Straży Pożarnej/ Służby Ochrony Państwa/ Służby Więziennej/ Inspekcji Transportu Drogowego/Urzędu Transportu Kolejowego/Straży Ochrony Kolei
 • pracownicy przedsiębiorstwa realizującego w RP projekt inwestycyjny, pracownicy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA, wykonujący obowiązki służbowe poza miejscem zamieszkania
 • pracownicy świadczący usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej/infrastruktury technicznej (w tym urządzeń technicznych) oraz prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie
 • pracownicy obsługujący lotnisko lub ruch lotniczy i wykonujący zadania służbowe
 • osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowywanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, nadawcy posiadający koncesję i wykonujący zadania zawodowe związane z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki/nadawców oraz prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie
 • cudzoziemcy, którzy nie mogą kontynuować podróży do stałego miejsca zamieszkania
 • pasażerowie cywilnego statku powietrznego, których lot został odwołany, przesunięty lub osoba nie została wpuszczona na pokład
 • kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli wykonujący czynności zawodowe
 • pracownicy Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
 • uczestnicy konkursu na aplikację sędziowską, prokuratorską (aplikację prowadzoną w formie aplikacji uzupełniającej), zdający egzamin sędziowski, prokuratorski, uczestnicy w organizacji i przeprowadzaniu konkursu/egzaminu
 • osoby świadczące usługi przeglądu, konserwacji, naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych i wykonujący, poza miejscem stałego zamieszkania, zadania zawodowe lub prowadzący działalność gospodarczą związaną z tymi usługami
 • sędziowie sportowi, osoby przeprowadzające kontrolę antydopingową i inne, których obecność jest niezbędna do przeprowadzenia współzawodnictwa sportowego
 • dziennikarze, którzy wykonują zadania zawodowe poza miejscem zamieszkania lub osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem zawodu dziennikarza
 • członkowie komisji lub zespołu właściwego w sprawie egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego/egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną, komorniczą/egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego/uczestniczę w jego przygotowaniu/organizacji
 • członkowie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin związany z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym/kierujących pojazdami/przewozie towarów niebezpiecznych/dozorze technicznym
 • członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich/Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych/ Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych i realizujących badanie ws. wypadku/incydentu
 • uczestnicy i osoby zaangażowane w zaangażowane organizację/obsługę delegacji państwowej/oficjalnej wizyty delegacji zagranicznej przybywającej na zaproszenie Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Obrony Narodowej
 • aplikanci aplikacji sędziowskiej/aplikacji prokuratorskiej (aplikacji uzupełniającej)/osoby zaangażowane w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 • zdający lub uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu egzaminu końcowego na Inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska
 • pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowej komisji egzaminacyjnej, wykonujący obowiązki służbowe
 • zdający i przeprowadzający Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w zawodzie lekarza i lekarza dentysty
 • ubiegający się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
 • członkowie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
 • członkowie ekipy filmowej
 • osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z2020r. poz.1637), i wykonujące obowiązki służbowe poza miejscem stałego zamieszkania
 • zdający i opiekunowie osoby zdającej, osoby uczestniczące w organizacji i przeprowadzaniu w szkole artystycznej: egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności
 • osoby zapewniające obsługę, organizację wykonywania obowiązków służbowych dla osób, które podejmują czynności związane z obsługą/organizacją wykonywania obowiązków służbowych poza miejscem zamieszkania
 • pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, wykonujący czynności zawodowe wykonywane w ramach zadań państwowej służby geologicznej/państwowej służby hydrogeologicznej
 • uczestnicy i opiekunowie uczestnika, organizatorzy i inne osoby zaangażowane w organizację konkursu, olimpiady, turnieju
 • członkowie składu orzekającego sądu dyscyplinarnego, rzecznicy dyscyplinarni, obrońcy, pełnomocnicy stron, strony w postępowaniu dyscyplinarnym poprowadzonym przez samorząd zawodowy reprezentujący osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, przedstawiciele ustawowi takiej osoby, świadkowie, biegli, tłumacze, gdy dziś, wczoraj lub jutro odbywa się rozprawa
 • pracownicy organu administracji rządowej, prowadzący poza miejscem zamieszkania, czynności kontrolne na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224) lub na podstawie przepisów odrębnych
 • pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wykonujący czynności zawodowe w związku z prowadzeniem prac poszukiwawczych miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie od dnia 8.11.1917 r. do dnia 31.07.1990 r., określonych w art. 53b ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2021 r. poz. 177)
 • inspektorzy dozoru jądrowego wykonujący zadania służbowe
 • uczestnicy szkoleń wymaganych do uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej/uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
 • zdający lub uczestniczący w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu na inspektora ochrony radiologicznej lub na stanowisko mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
 • zdający lub uczestniczący w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego.

Jak widać, osób uprawnionych do korzystania z usług hotelowych jest bardzo wiele. W dużym skrócie są to przede wszystkim ci, którzy wykonują wszelkiego rodzaju obowiązki służbowe poza miejscem zamieszkania lub uczestniczą w organizacji egzaminów, konkursów, turniejów czy wydarzeń sportowych. Uprawnione są również wybrane osoby spełniające funkcje urzędowe, administracyjne, związane z obroną kraju lub jego bezpośrednim zarządzaniem, a także zaangażowane w procesy sądowe odbywające się poza miejscem zamieszkania.

Jeśli jesteś, którąś z wyżej wymienionych osób i poszukujesz atrakcyjnego miejsca na nocleg w Kazimierzu Dolnym, to Król Kazimierz Hotel & SPA serdecznie zaprasza do korzystania ze swojej oferty. Gwarantujemy najwyższy poziom reżimu sanitarnego, który zapewnia naszym gościom maksimum komfortu i bezpieczeństwa.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera . Prosimy o podanie swojego adresu e-mail.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij